Integritetspolicy

Stylingstudion i Karlskrona AB’s (nedan kallad Qarma) Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, och använder din personliga information, på denna webbplats. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Personuppgiftsansvarig

Stylingstudion i Karlskrona AB/Qarma (556748-1659, Norra Kungsgatan 5, 371 33 Karlskrona) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Qarma. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att Qarmas behandling sker enligt gällande lagstiftning. Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. Klarna, PayPal eller genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på våra webbsidor) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter. Vilka personuppgifter samlas in om dig som kund och varför? I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som kund hos Qarma.

1. För att kunna hantera beställningar/köp

Personuppgifter behandlas för att:

 • Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans).
 • Hantera retur, reklamation- och garantiärenden.
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
 • Namn.
 • Kontaktuppgifter som adress, e-post och telefonnummer.
 • Kundnummer.
 • Orderinformation, t ex vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till annan adress.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal.

2. För att kunna hantera och administrera ditt användarkonto

Personuppgifter behandlas för att:

 • Ge behörighet att logga in.
 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter.
 • Göra det möjligt att följa köphistorik.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Användarnamn och lösenord.

Laglig grund: Registrerade kunder - berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att hantera och administrera ditt användarkonto.

3. För att kunna informera dig om produkter och tjänster

Personuppgifter, efter ditt samtycke, behandlas för att:

 • Visa relevanta produktrekommendationer,
 • för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder.
 • Skicka direktmarknadsföring via e-post, inklusive erbjudanden och kampanjer.

​De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn.
 • E-post.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

4. För att kunna hantera kundtjänstärenden


Personuppgifter behandlas för att:

 • Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier).
 • Säkerställa korrekt mottagare.
 • Utreda klagomål- och/ eller supportärenden.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din, och vår korrespondens.
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, fel/klagomålet på produkt.
 • Användaruppgifter för Mina Sidor t ex vid inloggningsproblem.
 • Tekniska uppgifter om din utrustning som är nödvändig för supportärenden.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden.

5. För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t ex avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens.
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, fel/klagomålet på produkt. • Användaruppgifter för Mina Sidor.
 • Personnummer.
 • Betalningsinformation.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse

Delning och överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som Qarma samarbetar med t ex när det gäller distribution och transporter, betallösningar, IT-tjänster samt marknadsföring. När dina personuppgifter delas med Qarmas partners ska uppgifterna behandlas enligt Qarmas instruktioner och personuppgiftsbiträdesavtal och endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Qarma har samlat in informationen. Utöver detta kan Qarma enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (t ex polisen och skatteverket).

Lagring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för att fullgöra avtalet, direktmarknadsföring eller de ändamål som de har samlats in för. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Rätt till tillgång:

Vi är öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång per kalenderår) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som vi gör, har du rätt att skriftligen begära tillgång till dina uppgifter. Vi lämnar ett s.k. registerutdrag. När vi mottar en begäran om tillgång, kan vi behöva fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av samt att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse:

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Du som har skapat ett konto på qarma.se kan om du vill, själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Rätt till radering:

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. • Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.
 • Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för Vauni som väger tyngre.
 • Du invänder mot behandling för direkt marknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av
 • Personuppgifterna har samlats in från ett barn (under 18 år) som du har föräldraansvaret för, i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, t ex sociala medier. Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning:

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.
Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:
Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.
Direktmarknadsföring:
Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Om cookies

Personuppgifter kan samlas in när du använder vauni.se och då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika
identifierare. Vid besök på vauni.se där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Detta kan vara användning av t ex cookies.

Vad är en cookie?

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en textfil under en längre tid, men har ett utgångsdatum. Denna cookie syftar till att exempelvis tala om för dig vad som är nytt sedan senaste besöket. Den andra typen av cookie är en så kallad sessionscookie, som saknar utgångsdatum. Textfilen sparas temporärt så länge som du är inne och surfar på en sida, och hjälper exempelvis till med att hålla reda på vilket språk som du vill använda dig av. Så snart som webbläsaren stängs ner raderas också textfilen.

Varför använder vi oss av cookies?

På qarma.se använder vi cookies för att exempelvis hålla reda på vilka varor som du har lagt i din varukorg. Vi använder även cookies för att få fram webbstatistik. Denna statistik behöver vi för att vidareutveckla qarma.se. För att kunna använda qarma.se fullt ut måste du acceptera cookies, och det gör du genom din webbläsares inställningar. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att qarma.se inte kommer att fungera som avsett.

Klagomål

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.


Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Qarma, Stylingstudion i Karlskrona AB
Norra Kungsgatan 5
371 33 Karlskrona
0455-175 00
E-postadress: info@qarma.se
Momsregistreringsnummer: SE556748165901

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy ​för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen
Senast uppdaterad 2020-08-14